A webáruház használatának megkönnyítése érdekében az oldalon cookie-kat használunk. Elfogadom :-)
Termékek Menü

Magister hangulatfotó játékszabályzat

„Magister hangulatfotó nyereményjáték és verseny” részvételi és játékszabályzata

 

1.    A játék szervezője

 

A „Magister hangulatfotó nyereményjáték és verseny” elnevezésű nyereményjáték („Játék”) szervezője a Magister Products Kft. (székhely: 9789 Sé, Szabadság út 83., Adószám: 23849318-2-16, EU adószám: HU23849318) („Szervező”).

 

2.    A játékban történő részvétel feltételei

 

2.1.       A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.8 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

  • az Instagram oldalára feltölt egy karácsonyi hangulatú képet a  #magixmas #magister #magisterproducts hashtagekkel.
  • a kép feltöltésével elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) meghatározott valamennyi feltételt.

(a továbbiakban együtt: „Pályázat”)

 

2.2.       A Játék időtartama alatt egy Játékos csak egy képpel jogosult részt venni a Játékban, azaz csak egy kép posztolására jogosult.

 

2.3.       Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

 

2.4.       Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját profilból töltenek fel, amennyiben a Játékos nem saját profiljáról posztol, az Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

2.5.       A Játékosok Instagram profiljuk alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

2.6.       A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

2.7.       A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

2.8.       A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

 

3.    A játék időtartama

 

3.1.       A Játék 2021. december 1. napján 06 óra 00 perctől 2021. december 20. napján 24 óra 00 percig tart.

 

4.    A játék menete, sorsolás

 

4.1.       Szervező a Játék teljes időtartama alatt a 2021. december 20. napján 24 óra 00 percig beérkezett érvényes Pályázatok közül 2021. december 21. napján 14 óra 00 perckor a véletlenszerűség elvének eleget tevő Instagram nyereményjáték alkalmazással (Ide jön az alkalmazás neve), összesen 1 darab nyertes Pályázatot sorsol ki, Instagram nyereményjáték alkalmazással (Ide jön az alkalmazás neve) kiválasztja a legtöbb like-ot kapó fotót (1 db), valamint kiválaszt 1 db, számára a leginkább tetsző képet. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. Szervező a sorsoláson összesen 2 (kettő) db tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

 

4.2.       A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag egy Pályázattal vesz részt.

 

5.    Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

 

5.1.       A Játékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 

Három darab 11.980 Ft értékű VIP ANTIAGE csomag, amely egy Pre-age Provence szőlőszérumot, egy Málna parfé pakolást és egy Magister törölközőt tartalmaz.

A nyertes Játékosok a fent felsorolt különböző típusú nyereményekből 1-1 darabra jogosultak.

 

5.2.       A Nyeremény másra szabadon átruházható, azonban készpénzre nem váltható, továbbá üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

 

5.3.       Szervező a nyertes Játékosokat legkésőbb a sorsolási napot követő 24 órán belül értesíti az Instagram profil kihirdetésével, taggelésével. A Játékosok az Értesítés ilyen módjához a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárulnak. A nyertes Játékos köteles az értesítést 2 napon belül visszaigazolni.

Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

 

5.4.       A nyertes Játékos nem jogosult a Nyeremény átvételére, amennyiben a Regisztrációja az 5.3. pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül.

 

5.5.       A nyertes Játékosoknak a Nyereményt a Szervező postai úton juttatja el a Játékos által az Értesítés visszaigazolásban megadott magyarországi címre, vagy a Játékos a Nyereményt egy előre egyeztetett időpontban is átveheti a Szervező székhelyén. Szervező a Nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg az Értesítés visszaigazolásától számított 30 (harminc) naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.  A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

5.6.       A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

6.    Adózás

 

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli. A Nyeremény személyes átvétele esetén a Szervező székhelyére történő oda- és visszautazás költsége a Játékost terheli.

 

7.    Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

 

7.1.       A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

 

7.1.1.   Szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás, adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje;

 

7.1.2.   nyertesség esetén Instagram profiljuk nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

 

7.1.3.   Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;

 

7.1.4.   és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

 

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi e-mail címen: info@magisterproducts.hu. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, valamint bírósághoz fordulni.

 

7.2.       A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

8.    Vegyes rendelkezések

 

8.1.       Pályázatok hiányosságáért/hibájáért, és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.2.       Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

8.3.       A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. Tehát amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

8.4.       Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 

8.5.       Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Budapest, 2021. december 1.

 

Magister Products Kft.

Szervező